Potřebujete poradit?

Jsme Vám k dispozici.

+420 777 607 990
info@pilakuzel.cz 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Pila Kužel s.r.o. Mladé Buky 231, 542 23 (dále jen: "Správce").

Kontaktní údaje Správce jsou:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) a obsah zprávy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely komunikace podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Vyřízení vašich dotazů a požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře.
  • Komunikace s vámi v souvislosti s vašimi dotazy nebo požadavky.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • Po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v této politice, nebo jak je požadováno zákonem.
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely komunikace, nejdéle však 3 roky.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • Zajišťující technické služby spojené s provozem webu (poskytovatel hostingových služeb a e-mailových serverů).
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 06. 2024.